33.509

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevensMet dit voorstel van wet wordt uitvoering gegeven aan een aantal moties van de Eerste en Tweede Kamer met betrekking tot de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. Het voorstel schept aanvullende randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een elektronische uitwisselingssysteem door zorgaanbieders. Het voorstel schrijft het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen niet voor.

De moties zijn onder andere voortgekomen uit de behandeling van het wetsvoorstel Elektronisch patientendossier (31.466). Dit voorstel is op 5 april 2011 door de Eerste Kamer verworpen. De Eerste Kamer heeft daarbij een motie aangenomen van het lid Tan c.s. over het niet voldoen van regionale elektronische patiëntendossiers aan eisen in wetgeving (EK 31.466, Y).

Naar aanleiding van de motie van het lid Tan c.s. is een juridische analyse uitgevoerd waarbij is bekeken in hoeverre bestaande wetten dienen te worden aangepast met het oog op veilige en betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Uit deze analyse komt naar voren dat er in de huidige wetgeving al veel geregeld is en dat op een aantal punten een aanpassing van de huidige wetgeving dient plaats te vinden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 1 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, SP, PvdD en GroenLinks stemden tegen.

De gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s.over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens (EK, R) is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. Ook de gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s.over overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens over de intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van medische gegevens (EK, Q) is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De gewijzigde motie-Teunissen (PvdD) c.s. inzake het decentraal toegankelijk houden van medische dossiers (EK, T) is op 25 oktober na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, PvdA en VVD stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 24 november 2020 besloten om het aangekondigde wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) af te wachten.

Een technische briefing over het Programma Gespecificeerde toestemming vond plaats op 12 juni 2018 (EK 33.509, AA).

De commissie heeft op 5 april 2016 een gesprek gehouden met een aantal deskundigen (EK, L).

Een deskundigenbijeenkomst over dit wetsvoorstel en over de stand van zaken rond de zorginfrastructuur vond plaats op 13 april 2015 (EK, I). Technische briefings door medewerkers van het ministerie van VWS vonden plaats op 23 september 2014 en 16 februari 2016.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2012

titel

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

130
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-130] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-130] documenten