C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdienstenDit dossier bevat het rapport 'Verbinding verbroken?' van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC). Het behelst het hoofdrapport (EK, A-B) waarin de kernthema’s van het onderzoek alsook de aanbevelingen zijn opgenomen, en het deelrapport (EK, C) waarin verslag wordt gedaan van het door de commissie verrichte casusonderzoek. Daarnaast zijn de verslagen van de openbare gesprekken (EK, D) gepubliceerd. In het hoofdrapport is een besliskader voor privatiseringen en verzelfstandigingen opgenomen. Dit besliskader is ook als brochure uitgebracht. Van het rapport is een Engelstalige samenvatting beschikbaar.


Stand van zaken

De voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie, Roel Kuiper, heeft het rapport op 30 oktober 2012 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer aangeboden aan de Kamervoorzitter. Op dinsdag 13 november 2012 heeft de Kamer met de commissie gedebatteerd over het rapport. Op 20 november 2012 is de tijdens het debat op 13 november 2012 ingediende Motie-Bröcker (VVD) c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (EK, E) na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De commissie is op 20 november 2012 décharge verleend.

Bij brief van 23 november 2012 (EK, F ) heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer het rapport 'Verbinding verbroken?' aangeboden aan de minister-president en hem verzocht om een reactie op het rapport. De kabinetsreactie (EK, I) op het rapport en op het rapport "Publieke Zaken in de marktsamenleving" van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is bij brief van 25 maart 2013 aan de Kamer aangeboden.

De Eerste Kamer heeft op 21 januari 2014 met de ministers voor Wonen en Rijksdienst (W&R), van Financiën, van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het rapport en de kabinetsreactie daarop. De tijdens het debat ingediende motie-Flierman (CDA) c.s. over een besluitvormingskader voor het inbesteden en uitvoeren van activiteiten waarin de markt kan voorzien (EK, K) is op 28 januari 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, D66 en CDA stemden voor. De motie-De Graaf (D66) c.s. over de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen (EK, L) is op 28 januari 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 24 juni 2013 een expertbijeenkomst ter voorbereiding van het plenair debat op 21 januari 2014 over het rapport en over de kabinetsreactie gehouden. Van deze bijeenkomst zijn een verslag (EK, J) en een beeld- en geluidverslag beschikbaar.

Op 1 april 2014 werd door de Algemene Rekenkamer voor de commissies BZK/AZ, Economische Zaken (EZ) en Financiën een technische briefing over de veranderingen bij ZBO's en andere instellingen op afstand van het Rijk verzorgd.

Op 1 december 2015 vond voor de commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Economische Zaken (EZ) en Financiën (FIN) een technische briefing door de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van haar briefadvies van 17 september 2015 'Aandachtspunten bij de organisatie van op afstand geplaatste publieke taken' plaats.


Achtergrondstudies


Kerngegevens

begonnen

30 oktober 2012

titel

Parlementair Onderzoek Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten

Documenten

119
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-119] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-119] documenten