33.273

Implementatiewet richtlijn solvabiliteit IIDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten. Het voorstel implementeert in de Nederlandse wetgeving EU-richtlijn 2009/138/EGPDF-document betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II / Solvency II) (PbEU L 335). De richtlijn omvat een herziening en herschikking van bestaande Europese richtlijnen. De vernieuwing richt zich vollledig op het prudentiële toezicht. Het gedragstoezicht wordt door de richtlijn solvabiliteit II ongemoeid gelaten.

Met deze richtlijn solvabiliteit II wordt gestreefd naar een betere werking van de interne verzekeringsmarkt en een betere bescherming van verzekeringnemers en begunstigden. De huidige solvabiliteitsvereisten in de Europese richtlijnen bieden veel ruimte voor nationale afwijking en dit bevordert de interne verzekeringsmarkt en consumentenbescherming niet. De richtlijn solvabiliteit II voorziet daarom onder andere op het terrein van de solvabiliteitsvereisten in maximumharmonisatie, zodat op dit vlak een gelijke concurrentie in Europa ontstaat en de bescherming van de verzekeringnemers en begunstigden zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt. Ook stelt de richtlijn meer eisen aan transparantie en wordt het groepstoezicht geïntensiveerd. Voor verzekeraars houdt dit een verzwaring in ten opzichte van het huidige regime.

Op kleinere verzekeraars die niet binnen de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen, is een aangepast regime van toepassing dat is afgeleid van voornoemde richtlijn (Solvency II Basic). De allerkleinste verzekeraars zullen buiten het prudentieel toezicht worden geplaatst.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.273, A) is op 2 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2012 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) sprak op 21 april 2015 (besloten) met vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland over de solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars.

De commissie had op 3 maart 2015 na bespreking van de brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën van 25 februari 2015 (EK 34.000, L) over de Richtlijn Solvabiliteit II voor zorgverzekeraars (naar aanleiding van de aangehouden motie-Postema (PvdA) c.s. over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars (EK 34.000, H) en de toezegging T02034) besloten vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland uit te nodigen voor een gesprek over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2012

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

27