33.237

Gebruik burgerservicenummer bij uitvoering depositogarantiestelselDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) teneinde het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (DGS) mogelijk te maken. Op grond van de EU-richtlijn depositogarantiestelselsPDF-document (Pb EG 1994, L 135), de DGS-richtlijn, is er een depositogarantiestelsel dat aan depositohouders een vergoeding voldoet ingeval de toezichthouder de betalingsonmacht heeft geconstateerd dan wel de rechter een insolventieprocedure heeft geopend. In Nederland wordt het depositogarantiestelsel uitgevoerd door de Nederlandsche Bank (DNB). Deze richtlijn is gewijzigd bij een latere richtlijn (Pb EU 2009, L 68), de WijzigingsrichtlijnPDF-document.

Op grond van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) kan binnen de overheid van het BSN gebruik worden gemaakt. Het gebruik van het BSN door de Nederlandsche Bank wordt geregeld in artikel 10 Wabb. Gebruik van het BSN in andere sectoren dan de overheid is op grond van artikel 24, eerste lid, Wbp slechts mogelijk indien de wetgever daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke grondslag creëert. Dit wetsvoorstel behelst een wettelijke grondslag voor het gebruik van het BSN door de banken teneinde aan de verplichtingen uit het DGS te kunnen voldoen. Op grond van dit wetsvoorstel zal het gebruik van BSN door betrokken banken uitsluitend zijn toegestaan in het kader van de administratieve verplichtingen op grond van het DGS. Hiertoe kunnen de banken het BSN van hun depositohouders verstrekken aan DNB.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.237, nr. 2) is op 2 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 oktober 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 april 2012

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

12