33.330

Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomensDit wetsvoorstel strekt ertoe een extra huurverhoging mogelijk te maken voor huurders met een inkomen tussen € 33 614 en € 43 001 per jaar met een bedrag ter hoogte van maximaal het inflatiepercentage plus 2 procent. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013, het regeerakkoord "Bruggen slaan" van VVD en PvdA en het Woonakkoord van VVD, PvdA, D66 ChristenUnie en SGP. Voor huurders met een inkomen van € 43 001 of meer per jaar wordt een huurverhoging van een bedrag ter hoogte van maximaal het inflatiepercentage plus 4 procent mogelijk. De huurder krijgt de mogelijkheid op grond van een inkomensdaling een voorstel tot huurverlaging bij de verhuurder in te dienen als er een voorstel tot inkomensafhankelijke huurprijsverhoging aan vooraf is gegaan.

Om het bovenstaande te realiseren wijzigt het voorstel Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen (33.129) nadat het tot wet is verheven en in werking treedt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.330, C) is op 14 februari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2013 na hoofdelijke stemming met 37 stemmen (VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP) voor en 36 stemmen (50PLUS, CDA, GroenLinks, OSF, PvdD, PVV en SP) tegen aangenomen.

Dit voorstel is gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen (33.129).


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2012

titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

133
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-133] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-133] documenten