T01458

Toezegging Associatieovereenkomsten (32.154)De staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Putters, schriftelijk informeren over mogelijke gevolgen van de EU-associatieverdragen voor voorliggende wetgeving.


Kerngegevens

Nummer T01458
Status voldaan
Datum toezegging 24 januari 2012
Deadline 1 februari 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen associatieovereenkomsten
AWBZ
buitenland
Kamerstukken Wet AWBZ-zorg buitenland (32.154)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr.16 - blz. 8-30

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner:

De kwestie van de associatieverdragen is op dit moment actueel. Ik denk dat ik daarop apart zal moeten terugkomen. Ze regelen een aantal dingen die zich binnen Europa afspelen. Ik wil niet allerlei dingen bij dit debat betrekken die beter met rust kunnen worden gelaten, omdat het anders nog erger wordt.

De heer Putters (PvdA):

Is het mogelijk dat de staatssecretaris ons bericht als de associatieverdragen gevolgen hebben voor deze wetgeving? Wij stemmen volgende week, dus zou dit eventueelin de komende week kunnen?

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner:

Ik wil dat even afstemmen met de actoren in het kabinet die hiervoor op dit moment ten principale zijn aangewezen. Ik zal dus vragen om een terugkoppeling hierover van degene die daar op dit moment het meest mee bezig is. Daarna bekijk ik op welke termijn ik antwoord kan geven op deze vraag. Dat kan ik toezeggen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Hiermee komen wij tot een afronding van de behandeling van dit wetsvoorstel. Ik heb begrepen dat de heer Putters een stemming over dit wetsvoorstel wenst. Die stemming zal in principe volgende week plaatsvinden, tenzij wij niet vóór volgende week dinsdag het antwoord van de regering op de laatste vraag van de heer Putters over de asso-ciatieverdragen hebben ontvangen. Ik vraag de staatssecretaris om ons te laten weten of het gaat lukken om dat antwoord rond te krijgen vóór volgende week dinsdag. Lukt dat niet, dan stellen wij de stemming uit tot de dinsdag erna, of zoveel langer als de staatssecretaris nodig heeft.


Brondocumenten


Historie