32.769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvestingDit wetsvoorstel beoogt het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet en een aantal andere wetten gewijzigd. In het wetsvoorstel wordt de rol van corporaties bij de uitvoering van de woonopgave van gemeenten op het terrein van de sociale huursector en maatschappelijk vastgoed onderstreept. Waarde wordt gehecht aan concrete afspraken hierover tussen gemeenten en corporaties.

De Financiële Autoriteit woningcorporaties, die de opvolger zal zijn van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties in Nederland en op de naleving van de regels voor staatssteun. De nieuwe autoriteit krijgt zelfstandige bevoegdheden waaronder de mogelijkheid een aanwijzing te geven. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op onder meer governance, integriteit en de prestaties van de corporaties.

Dit wetsvoorstel wordt gewijzigd door de op 19 juni 2014 bij de Tweede Kamer ingediende Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966). Deze novelle schrapt de instelling van de Financiële Autoriteit woningcorporaties en stelt een Autoriteit woningcorporaties in.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 5 juli 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met de novelle, vond plaats op 10 maart 2015. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens het debat op 10 maart 2015 werden de motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten (EK 32.769 / 33.966, F) en de motie-Duivesteijn (PvdA) c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd (EK 32.769 / 33.966, G) ingediend. De motie-De Boer (GroenLinks) c.s. (EK 32.769 / 33.966, F) is op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor. De motie-Duivesteijn (PvdA) c.s. (EK 32.769 / 33.966, G) is op 17 maart 2015 is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

12 mei 2011

titel

Herziening van de regels over toegelaten instellingen (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

195
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-195] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-195] documenten