32.621

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluitenDit wetsvoorstel voegt aan de Algemene wet bestuursrecht een aantal algemene bepalingen over schadevergoeding bij (on)rechtmatig overheidshandelen toe. De regels voor nadeelcompensatie worden vereenvoudigd. Nadeelcompensatie is een vergoeding die de overheid soms moet uitkeren hoewel haar handelen niet onrechtmatig was. Bijvoorbeeld een schadevergoeding aan ondernemers wanneer hun bedrijf tijdelijk niet (goed) te bereiken is als gevolg van de reconstructie van een weg.

Met dit voorstel worden ook de bevoegdheden tussen de verschillende rechters in geval van een schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad vereenvoudigd. Van onrechtmatige besluiten is bijvoorbeeld sprake als de overheid schade moet vergoeden omdat ten onrechte een vergunning werd geweigerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.621, A) is op 27 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2013 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2011

titel

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat onderdeel A van artikel I tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip buiten toepassing blijft voor de vergoeding van schade waarvoor bij wet of beleidsregel een andere regeling is getroffen.

Documenten

28