32.799

Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied, en de Europese Gemeenschap en haar lidstatenDeze wijziging betreft voornamelijk de actualisering van de tekst op het gebied van regionale integratie, de rol van de Afrikaanse Unie, klimaatverandering, de Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling, effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking en handel. Daarnaast bevat de wijziging een aantal verscherpingen en aanvullingen op het gebied van de bestrijding van georganiseerde misdaad, het tegengaan van mensenhandel, de bestrijding van Hiv/aids en het bevorderen van degelijk fiscaal beleid.

Het voorstel betreft de goedkeuring van een overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van Cotonou. Deze overeenkomst bevat afspraken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, herziening van de handelsbetrekkingen en een kader voor politieke dialoog.

De tekst van het goedkeuringsverdrag is gepubliceerd in het Tractatenblad 2011, nummer 78 (Trb. 2011, 78).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (TK 32.799, nr. 3) is op 17 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De plenaire behandeling, gezamenlijk met het wetsvoorstel Goedkeuring Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en de Europese Gemeenschap (32.883), in de Eerste Kamer vond plaats op 5 maart 2013. Tijdens het debat is de motie-Smaling (SP) c.s. over de positie van de ACP-landen bij de voorziene herziening van de Cotonou Partnerschaps Overeenkomst in 2015 (EK 32.883 / 32.799, D) ingediend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel en de motie (EK 32.883 / 32.799, D) op 12 maart 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde in beide gevallen tegen.


Kerngegevens

ingediend

26 oktober 2011

titel

Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou totstandgekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

23