32.828

Reparatie milieueffectrapportageDit wetsvoorstel bevat technische wijzigingen binnen de in de Wet milieubeheer opgenomen regels met betrekking tot de milieueffectrapportage.

Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties. Voornamelijk gaat het om een correctie van onjuistheden die zijn ontstaan als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) en tengevolge van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.828, nr. 2) is op 16 februari 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 maart 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2011

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

11