33.025

Wet op het accountantsberoepDit voorstel strekt ertoe het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) samen te voegen tot de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Beide beroepsorganisaties hebben hiertoe gezamenlijk een verzoek ingediend. Met deze fusie beogen de beroepsorganisaties één krachtige, publiekrechtelijke, beroepsorganisatie te vormen die diensten verleent ten behoeve van een pluriform accountantsberoep. Voorwaarde hiervoor is wel dat de diverse belangen van deze pluriforme beroepsgroep afdoende worden gewaarborgd. Het wetsvoorstel biedt hiervoor de randvoorwaarden, onder meer door een wettelijk kader voor de ledengroepen te regelen.

Tezamen met de beroepsorganisaties, worden ook de afzonderlijke registers voor Registeraccountants (RA's) en Accountants-Administratieconsulenten (AA's) samengevoegd tot één accountantsregister. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat het gaat om één beroepsgroep. Tevens is de fusie aanleiding om de huidige titelstructuur voor accountants te herzien. Het wetsvoorstel beoogt het in de praktijk ervaren onderscheid tussen AA’s en RA’s beter te markeren. Voorgesteld wordt dat uitsluitend RA’s in de toekomst de complexe controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-controles) mogen uitvoeren. Dit zijn controles bij banken, verzekeraars en beursgenoteerde ondernemingen. AA’s blijven bevoegd tot het uitvoeren van overige wettelijke controles.

Het samenvoegen van de beroepsorganisaties en de accountantsregisters vergt een nieuwe wet waarin de huidige Wet op de Registeraccountants (WRA) en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (WAA) zijn geïntegreerd. De beide wetten worden met dit voorstel ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.025, A) is op 14 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en SGP stemden tegen.

Tijdens de plenaire behandeling op 27 november 2012 werden drie moties ingediend. De motie-Postema (PvdA) c.s. over wat moet worden verstaan onder "assurance" (EK 33.025, H) is op 11 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De motie-Postema (PvdA) c.s. over inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013 met uitzondering van artikel 68 onderdeel Ba (EK 33.025, I) en de motie-Knip (VVD) c.s. over de verplichte roulatie (EK 33.025, J) zijn op 11 december 2012 ingetrokken.

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de moties, oorspronkelijk voorzien voor 4 december 2012, zijn in afwachting van een brief van de minister van Financiën aangehouden tot 11 december 2012. Bij brief van 6 december 2012 (EK 33.025, K) heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer de minister verzocht om deze brief inzake de invoeringstermijn van de verplichte kantoorroulatie. De minister heeft op 7 december 2012 zijn brief (EK 33.025, L) aan de Kamer aangeboden.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 21 februari 2012 besloten voorlichting door de Raad van State te vragen over de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen. De plenaire vaststelling van de conceptbrief (opgenomen in EK 33.025, B) met het verzoek om voorlichting vond plaats op 6 maart 2012. De gevraagde voorlichting (EK 33.025, C) heeft de Kamer op 4 mei 2012 bereikt.


Kerngegevens

ingediend

29 september 2011

titel

Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel 74, tweede lid, werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Documenten

52
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten