T01427

Toezegging Kenbaar maken door SVB van individuele regeling voor particulier verzekerden met AOW-gat (32.846)De Minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rey, toe met de SVB te bespreken op welke wijze de mogelijkheid van een individuele regeling voor particulier verzekerden waarvan de uitkering eindigt op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt, onder de aandacht van deze groep kan worden gebracht.


Kerngegevens

Nummer T01427
Status voldaan
Datum toezegging 29 november 2011
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden J.F.B. van Rey (VVD)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Algemene Ouderdomswet
individuele regelingen
Sociale Verzekeringsbank
Kamerstukken Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen (32.846)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 9 - blz. 9-8-37 - 9-8-47

Blz. 40

Minister Kamp:

Eigenlijk zit het probleem alleen bij die groep waar een koppeling is gelegd tussen het moment waarop de uitkering eindigt en het moment waarop de AOW ingaat. Dat is aan de orde in slechts een klein deel van de gevallen. Voor die kleine groep zijn er twee moge-lijkheden. Het kan zijn dat de verzekeraar gezegd heeft dat de uitkering eindigt bij het ingaan van de AOW. Als het zo is geformuleerd, ligt het risico bij de verzekeraar en moet die dit probleem pakken. Als er gezegd is dat de uitkering eindigt op de eerste dag van de maand waarin je 65 jaar wordt, ligt het probleem echt bij de verzekerde zelf. Naar mijn inschatting betreft dit een zeer kleine restgroep. Daar zit een probleem van eenmalige gemiddeld € 415 bruto dat opgelost moet worden. [...] Niet iedereen die eenmalig geconfronteerd wordt met gemiddeld € 415 bruto, heeft daarmee een probleem. Degenen die daarmee wel een probleem hebben, kunnen contact opnemen met de SVB. In overleg met de SVB kan de eerste AOW-uitkering naar voren worden gehaald om ervoor te zorgen dat zij eerder de beschikking krijgen over het geld. De SVB is bereid om, zodra de Kamer zich uitgesproken heeft, dit voor de mensen die dat nodig hebben en die daarom vragen individueel tot een gewenste uitkomst te komen.

Blz. 42

De heer Van Rey (VVD):

Het derde punt dat ik zou willen noemen is dat ik blij ben met de oplossing van de Sociale Verzekeringsbank. Ik vraag de minister, dat de SVB dit vooral proactief oppakt. Ook als mensen er niet naar vragen, moet het eventueel wel meegedeeld worden.

Blz. 46

Minister Kamp:

De heer Van Rey heeft gevraagd of de SVB kenbaar kan maken dat deze regeling er is. We spreken dus over een kleine groep mensen die particulier verzekerd is. Zij kunnen het niet dragen en moeten dus worden geholpen. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op de Sociale Verzekeringsbank. Naar mijn mening moet je niet iedereen daarmee lastig vallen. Dat zou te veel non-informatie zijn voor mensen die daar geen belang bij hebben, maar het is wel belangrijk dat degenen die er wel belang bij hebben daar kennis van kunnen nemen. Ik zal met de Sociale Verzekeringsbank bespreken op welke wijze we dat kunnen bereiken.


Brondocumenten


Historie

 • 3 april 2013
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
 • 18 september 2012
  nieuwe deadline: 1 juli 2012
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: Niet afgehandeld met brief aan Tweede Kamer over de gevolgen van de
  wijziging van de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen naar
  de dag van de verjaardag (Kamervragen Ortega-Martijn, Kamerstuknr.
  2011–2012/2078, 3 april 2012). Deze vragen gaan niet in op de toezegging (het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid van een individuele regeling voor particulier verzekerden met AOW-gat door de SVB.
  documenten:
 • 29 november 2011
  toezegging gedaan