33.023

Implementatie herziene richtlijn prospectusDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving en implementeert daarmee de herziene richtlijn prospectusPDF-document.

Vijf jaar na de datum van inwerkingtreding heeft de Europese Commissie de richtlijn prospectus geëvalueerd. Deze evaluatie leidde tot wijziging van enkele onderdelen van de richtlijn transparantie en de richtlijn prospectus. Hiermee is beoogd de toepassing van de richtlijn prospectus te vereenvoudigen en te verbeteren, de doeltreffendheid ervan te verhogen en het internationale concurrentievermogen van de Europese Unie te bevorderen, waarmee tot de vermindering van de administratieve lasten wordt bijgedragen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.023, nr. 2) is op 14 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 mei 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 september 2011

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

18