33.027

Goedkeuring Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Republiek KoreaMet het vrijhandelsakkoord wordt een vrijhandelszone tussen de Europese Unie en de Republiek Korea tot stand gebracht.

Het bevat afspraken betreffende de afschaffing van douanerechten en non-tarifaire belemmeringen, oorsprongregels, handelsdefensieve maatregelen, handel in diensten, investeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, technische barrières, subsidies, mededinging, intellectueel eigendomsrecht, overheidsaanbestedingen en culturele samenwerking. Voorts is een hoofdstuk over handel en duurzaamheid in het akkoord opgenomen, waarin de partijen zich verbinden aan de naleving van arbeids- en milieustandaarden. De in het akkoord vastgelegde afspraken worden ondersteund door een mechanisme voor het beslechten van geschillen.

Het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, waarvan de tekst is geplaatst in Tractatenblad 2011, 62, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.027, nr. 2) is op 26 januari 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 februari 2012 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

30 september 2011

titel

Goedkeuring van het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2011, 62)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten