Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal belastingwetten en bevat een samenstel van maatregelen, erop gericht om geefgedrag meer te stimuleren en de eventuele onnodige belemmeringen daarvoor te elimineren.

Bij een kleinere overheid past naar de mening van het kabinet een overheid die ruimte laat aan het maatschappelijke middenveld om initiatieven te ontplooien, een overheid die eventuele onnodige belemmeringen wegneemt voor particulieren en organisaties in hun streven goede doelen te verwezenlijken en een overheid die particuliere vrijgevigheid stimuleert.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.006, A) is op 17 november 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP en D66 stemden voor.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende gewijzigde motie-Sent (PvdA) c.s. over het met een jaar uitstellen van de afschaffing van de kindertoeslag in box 3 (EK 33.003 / 33.004 / 33.005 / 33.006 / 33.007, J) is op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opgestaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 33.003, 33.004, 33.005 en 33.007.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat de wijzigingen ingevolge artikel IV voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.


Documenten