Dit wetsvoorstel treft maatregelen in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2012.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.003, B) is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende gewijzigde motie-Sent (PvdA) c.s. over het met een jaar uitstellen van de afschaffing van de kindertoeslag in box 3 (EK 33.003 / 33.004 / 33.005 / 33.006 / 33.007, J) is op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opgestaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen 33.004, 33.005, 33.006 en 33.007.

De commissie heeft bij brief van 17 december 2012 gereageerd op de brief van de minister van EL&I van 16 augustus 2012 (EK 33.003, T) over de koopkrachtcijfers van het Centraal planbureau (CPB).


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat:
 • artikel I, onderdelen A, B, M, N, P, Q en R, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2012 is toegepast;
 • artikel V, onderdelen C en D, eerst toepassing vindt nadat artikel 20a, tweede lid, onderscheidenlijk 20b, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2012 is toegepast;
 • artikel V, onderdelen F, G en H, eerst toepassing vindt nadat artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2012 is toegepast;
 • de wijzigingen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ingevolge artikel X, onderdelen L, onder 3, en M, onder 3, niet van toepassing zijn met betrekking tot de verwerving van een belang in een lichaam indien de overnameschuld en het vermogen van dat lichaam voor 1 januari 2012 deel zijn gaan uitmaken van het vermogen van eenzelfde lichaam;
 • de wijzigingen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ingevolge artikel X, onderdeel Q, niet van toepassing zijn met betrekking tot de verwerving of uitbreiding van een belang in een maatschappij welke voor 1 januari 2012 deel is gaan uitmaken van dezelfde fiscale eenheid als de maatschappij die dat belang heeft verworven of uitgebreid;
 • artikel X voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012;
 • artikel I, onderdeel Ba, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot kosten of uitgaven ter zake van speur- en ontwikkelingswerk dat wordt verricht na 31 december 2011.
 • 2. 
  Artikel XVI werkt terug tot en met 15 juni 2011.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel XX, artikel XXI en artikel XXXIII in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-139] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-139] documenten