32.784

Wet financiële markten openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)Dit wetsvoorstel regelt het toezicht op financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Hiermee worden de toezichtwetten die op 10 oktober 2010 voor de openbare lichamen zijn gaan gelden vervangen. Dit voorstel geeft de kaders om in financiele marken in de openbare lichamen actief te zijn.

Financiële ondernemingen die hun werkzaamheid in het Europese deel van Nederland willen uitoefenen hebben daarvoor een vergunning op grond van de Wft nodig. Europees-Nederlandse financiële ondernemingen die toegelaten willen worden tot de BESmarkt hebben, daarvoor een vergunning op grond van de in de openbare lichamen geldende wetgeving nodig. Met dit voorstel wordt de huidige wetgeving over de financiële markten aangepast aan de actuele inzichten die beter aansluiten bij de in het Europese deel van Nederland bestaande toezicht.

Dit wetsvoorstel vormt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft) (32.785) het sluitstuk voor de regulering van de financiele markten in de openbare lichamen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.784, A) is op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2011

titel

Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan en voor de verschillende op grond van deze wet te onderscheiden categorieën financiële ondernemingen verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

20