32.554

Implementatie EU-kaderbesluit bescherming persoonsgegevens (dataprotectie)Dit wetsvoorstel wijzig de Wet politiegegevens en de Wet justitiele en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van kaderbesluiten over de bescherming van persoonsgegevens bij grensoverschrijdende samenwerking in strafzaken (2008/977/JBZPDF-document) en de oprichting van Europol (2009/371/JBZPDF-document).

Het voorstel regelt de verenigbaarheid van de verdere verwerking van de verzamelde gegevens, de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, de doorgifte van gegevens aan derde landen, het recht op kennisneming en de positie van de toezichthoudende autoriteiten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.554, A herdruk) is op 15 september 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 november 2010

titel

Wijziging van de Wet politiegegevens en van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en de implementatie van het Besluit van de Raad 2009/371/JBZ van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

14