32.826

Implementatie herziene elektronischgeldrichtlijnDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en een aantal andere wetten en implementeert daarmee in de Nederlandse wetgeving richtlijn 2009/110/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld (ook wel de herziene elektronischgeldrichtlijn genoemd).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.826, A) is op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 zonder stemming aangenomen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk met de wetsvoorstellen 32.782 en 32.787 behandeld.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2011

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld. Artikel I, met uitzondering van onderdeel Ba, de artikelen II tot en met V, en XV, XIX en XXe werken alsdan terug tot en met 30 april 2011.


Documenten