T01309

Toezegging Toezending exitstrategie financiële deelnemingen (32.500)De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van het de leden Biermans en Engels, toe om de Eerste Kamer een exitstrategie te doen toekomen over de banken en de verzekeraars die 100% staatseigendom zijn.


Kerngegevens

Nummer T01309
Status voldaan
Datum toezegging 9 november 2010
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden mr. G.J.J. Biermans (VVD)
prof. mr. J.W.M. Engels (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen exitstrategie
financiële deelnemingen
Kamerstukken Miljoenennota 2011 (32.500)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 13

De heer Biermans (VVD): […] Een van de punten die het kabinet onder de noemer van behoedzaamheid ook wil gaan uitvoeren is het verscherpen van de begrotingsregels voor het verstrekken van garanties. Kan de minister aangeven wat wij ons hierbij voor moeten stellen? Wat is naar de mening van de minister het huidige risico van de onder andere aan banken verstrekte garanties en kapitaalverstrekkingen? Klopt het dat er voor 100 mld. garanties zijn verstrekt? Wat is de waarde van de gekochte deelnemingen? Is hij even optimistisch als de vorige minister van Financiën, die ervan uitging dat hij voor Nederland uitsluitend deals had gesloten met winstkansen? Naar de mening van de leden van de VVD-fractie dient de staatssteun aan banken zo snel mogelijk beëindigd te worden. Kan de minister de contouren aangeven van zijn exitstrategie? Kan hij hierbij ook een termijn noemen? Deze vraag wordt mede opgeroepen door de zin ″op kortere termijn moet de steun aan de financiële sector worden afgebouwd″. Dat is een zin uit de Miljoenennota. De minister zegt overigens afbouwen, maar ik neem aan dat hij

afbreken bedoelt.

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 24

De heer Engels (D66): [...] Ik ben overigens, sprekend over een gelijk speelveld, met de VVD benieuwd naar het antwoord op de vraag naar de exitstrategie. Verder steun ik staatssteun voor een aantal banken.

Handelingen I 2010/11, nr. 6, blz. 44

Minister De Jager: [...] Ik heb de Tweede Kamer toegezegd dat ik haar net voor of net na de kerst een exitstrategie zal doen toekomen over de banken en de verzekeraars die wij voor 100% in eigendom hebben. Ik kan daar nu nog niets over zeggen. Bij dezen zeg ik toe dat ik die exitstrategie dan ook de Eerste Kamer toestuur.


Brondocumenten


Historie