T01300

Toezegging Notitie communicatie over Europa en actief burgerschap (32.502)De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Bijsterveld (CDA) en Eigeman (PvdA), toe de Kamer binnen 4 of 5 weken een notitie te doen toekomen betreffende de communicatie van regeringswege over Europa en hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan het onderwerp actief burgerschap. In deze notitie wordt ook ingegaan op de achterliggende visie op Europa en op de instrumenten van Europacommunicatie


Kerngegevens

Nummer T01300
Status voldaan
Datum toezegging 19 april 2011
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden prof. dr. S.C. van Bijsterveld (CDA)
drs. J.H. Eigeman (PvdA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen actief burgerschap
communicatie
Europa
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2010-2011 (32.502)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 6, blz. 55

Staatssecretaris Knapen:

Ten slotte zal ik iets zeggen over de relatie tussen de elite en de burger, zoals de heer Peters het noemde. De communicatie over Europa is een onderwerp dat zich niet leent voor gemakkelijke antwoorden. Het marketen van Europa door de overheid werkt buitengewoon goed, maar precies averechts. Europa verkopen is dus niet de methode, maar wat werkt wel? Ik zal hierover een paar dingen zeggen en beperk me tot rudimentaire opmerkingen, want we werken aan een notitie over dit onderwerp. 

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 8, blz. 69

De heer Eigeman (PvdA):

Tot slot: wij hebben gesproken over actief burgerschap en over het belang van een visie op de toekomst van Europa. De staatssecretaris zei: c'est l'Europe qui protège. Volgens mij vond hij dat wat ondeugend, want hij keek alsof hij zich afvroeg of dat wel regeringsbeleid was, maar dit is wel een buitengewoon belangrijke uitspraak. Er komt een notitie over de manier waarop vanuit deze houding met de burger kan worden gecommuniceerd, opdat we actief invulling gaan geven aan Europees burgerschap. De staatssecretaris heeft gezegd: we moeten Europa beschouwen als een arena met plussen en minnen. Benoem die en wees daar helder over, maar wees ook helder over de zaken die je wel en niet wilt en wees helder over het feit dat we elkaar in Europa nodig hebben.

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 8, blz. 71

Mevrouw Van Bijsterveld (CDA):

Ik wil eerst nog even terug naar de communicatie. Ik ben erg verheugd over de notitie die de staatssecretaris in het vooruitzicht heeft gesteld. Kan de staatssecretaris aangeven wanneer deze ongeveer komt? Kan hij ook toezeggen dat hij daarin ingaat op de visie op de EU die eraan ten grondslag ligt? Welke instrumenten denkt de staatssecretaris te gebruiken om die communicatie handen en voeten te geven?

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 8, blz. 84

Staatssecretaris Knapen:

Mevrouw Van Bijsterveld vroeg wanneer een notitie over de communicatie over Europa kan worden verwacht – ik neem hierbij ook de oproep van de heer Eigeman wat betreft actief burgerschap mee – en of hier ook iets in komt te staan over visie en instrumenten. Dat laatste deel van de vraag kan ik bevestigend beantwoorden. De notitie kan over vier of vijf weken worden verwacht.


Brondocumenten


Historie