32.543

Wijziging AWBZ in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAKMet dit voorstel wordt het CAK BV omgevormd tot een publieksrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan, dat de wettelijke taken van het huidige CAK BV gaat uitvoeren.

Het huidige CAK BV is een private organisatie: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de zorgverzekeraars aandeelhouder zijn. De oudste taak is het namens de zorgverzekeraars en namens het College voor zorgverzekeringen zorg dragen voor de centrale betaling aan AWBZ-zorgaanbieders. In de loop van de tijd is het CAK BV op verzoek van de overheid één voor één additionele wettelijke taken gaan uitvoeren. Het CAK is daardoor de afgelopen jaren in korte tijd sterk in omvang en takenpakket gegroeid. Het CAK BV voert nu zowel de regelingen voor de eigen bijdragen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Wet maatschappelijke ondersteuning uit, als de compensatie voor het eigen risico ingevolge de Zorgverzekeringswet en de verlening van tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Doel van de omvorming van het CAK BV tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan is dat de publieke verantwoordelijkheid voor de wettelijke taken wordt geborgd met de bij deze taken passende mogelijkheden voor publieke aansturing, zeggenschap en verantwoording daarover. Dit vanwege het belang van een kwalitatief goede en tijdige uitvoering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.543, A) is op 21 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 oktober 2010

titel

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Het publiekrechtelijk CAK wordt belast met de volgende huidige wettelijke taken van het CAK BV.

  • het vaststellen en innen van de eigen bijdragen op grond van de AWBZ en de Wmo,
  • het ambtshalve vaststellen en uitkeren van de tegemoetkomingen op grond van de Wtcg,
  • het vaststellen en betalen van de uitkeringen op grond van artikel 118a van de Zvw (Compensatie Eigen Risico), alsmede
  • het namens zorgverzekeraars of het CVZ verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke zij uit hoofde van de uitvoering van deze wet verschuldigd zijn.

Documenten

39