32.609 XVI

Wijziging begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 (incidentele suppletoire begrotingen)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze wijzigingen houden verband met het herschikken van budgetten uit hoofde van departementale herindelingen en verschuivingen van beleidsterreinen tussen departementen (de zogenaamde beleidsherverkaveling) na het aantreden van het Kabinet-Rutte in 2010.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.609 XVI, nr. 1) is op 30 juni 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2011 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

24 januari 2011

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 2 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

6