32.565 XVII

Wijziging begrotingsstaat Jeugd en Gezin 2010 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de programmabegroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 voor het beleidsterrein Jeugd en Gezin. Deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.565 XVII, nr. 1) is op 16 december 2010 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2010

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 14 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 14 oktober, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 14 oktober.


Documenten

6