T01215

Toezegging Voorkomen onomkeerbare stappen (31.466 H tot en met N)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van diverse leden,  toe op minimaal twee terreinen geen onomkeerbare stappen te zetten inzake het EPD, in die zin dat er geen nieuwe zorgsoorten aan het systeem worden toegevoegd en de subsidieregeling voor vrijwillige aansluiting van zorgaanbieders in 2011 niet wordt voortgezet. Aanvulling van de zorgsoorten zal pas plaatsvinden nadat er met de beroepsgroepen en de Kamer overeenstemming is bereikt.


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 35 – blz. 1499-1519

P. 1507

Minister Klink: Ik ben bereid om niet verder te gaan dan het waarneemdossier en het medicatiedossier. Dit lijkt mij, mede gezien de discussie hier, ook niet meer dan fatsoenlijk van mijn kant.

P. 1508

Minister Klink: Onomkeerbare stappen zal ik dus niet nemen, in die zin dat er geen modules aan worden toegevoegd. Een ander punt, dat een beetje in het verlengde ligt van het verzoek van mevrouw Tan, is om ervoor te zorgen dat geen nieuwe aansluitingen plaatsvinden. Tot nu toe hebben wij dat mede met subsidie onderheid, dat wil zeggen mensen daartoe aangespoord. Dat zou in 2011 weer 10 mln. kosten als wij die subsidieregeling zouden verlengen. Ik zou het overmoedig vinden als ik als demissionair minister zou zeggen dat wij dat maar even vrolijk gaan doen, ook in het licht van het debat dat hier is gevoerd. Van onze kant past enige terughoudendheid om mensen daartoe aan te sporen. In die zin wil ik met de motie meegaan, dat er geen nieuwe modules komen en dat wij terughoudend zijn met betrekking tot de prikkels die wij inbouwen om de zorgaanbieders over de streep te trekken, ook al zie ik tegelijkertijd in dat daarmee patiënten ook van keuzemogelijkheden onthouden worden.

De heer Franken (CDA): Zei de minister zojuist dat hij ten aanzien van andere berichtsoorten en zorgtoepassingen wel pas op de plaats wil maken, maar toch verder wil gaan met betrekking tot de, zoals dat wordt genoemd, "bestaande dossiers", zoals het WDH en het elektronisch medicatiedossier? Wil hij dus een onderscheid maken bij dat pas op de plaats maken?

Minister Klink: Ik heb gezegd dat zorgsoorten er niet aan worden toegevoegd en concreet heb ik, uit het hoofd, gezegd dat e-spoed en e-lab in ontwikkeling waren. Dat zal dus niet gebeuren. Ik zei al dat dit ongepast zou zijn, gehoord de discussie die ik hierover met u heb. Verder zal ik de subsidieregeling in ieder geval niet over 2011 uitbreiden, want dat lijkt me eerlijk gezegd ook een affront in de richting van uw Kamer.

  • p. 
    1509

Minister Klink: Ik heb zo-even aangegeven dat de adem op minimaal twee terreinen ingehouden wordt. Het betreft de subsidie en het feit dat er geen aanvullende modules komen. [...]

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Ik heb gevraagd naar het draagvlak onder de zorgaanbieders. De minister spreekt over het draagvlak onder de burgers, maar het andere stuk is minstens zo belangrijk.

Minister Klink: Ik zeg ook toe -- en daarmee loop ik vooruit op de wetgeving - dat het aanvullen van de bekende modules van het WHD en het medicatiedossier niet zal plaatsvinden dan nadat er met de beroepsgroepen en de Kamer overeenstemming is bereikt. Dan heb ik het echt over landelijke ontsluiting. Het overige deel van de communicatie vindt dus wel degelijk regionaal plaats, maar moet veilig plaatsvinden.


Brondocumenten


Historie