32.261

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikkingMet dit voorstel van wet wordt een nieuw artikel 36a aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) toegevoegd. Op grond daarvan kunnen bij wijze van experiment bepaalde categorieën beroepsbeoefenaren bij algemene maatregel van bestuur voor een bepaalde periode zelfstandig bevoegd worden verklaard tot het indiceren en verrichten van in de maatregel aangewezen handelingen.

Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd in het BIG-register gevolg te geven aan in het buitenland opgelegde maatregelen ten aanzien van beroepsbeoefenaren op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.261, A) is op 29 maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 december 2009

titel

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

29