32.196

Wijziging Geneesmiddelenwet en wijziging van de Wet BIGDit wetsvoorstel wijzigt de de Geneesmiddelenwet (29.359) op een aantal punten.

Bij de behandeling van de Geneesmiddelenwet in de Eerste Kamer op 6 februari 2007 is een aantal technische onvolkomenheden geconstateerd. Verder hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) en een aantal veldpartijen suggesties voor verbeteringen gedaan.

Tenslotte bevat dit wetsvoorstel een regeling voor het bieden van gastvrijheid voor deelname van verpleegkundigen aan wetenschappelijke bijeenkomsten. Er is om redenen van wetseconomie voor gekozen alle wijzigingen in één wetsvoorstel onder te brengen. Dit wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.196, A) is op 29 maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2009

titel

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

20