32.500 XVII

Begrotingsstaat Jeugd en Gezin 2011Dit wetsvoorstel bevat de programmabegroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 voor het beleidsterrein Jeugd en Gezin.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.500 XVII, nr. 1) is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2010

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

19