32.395 XVII

Wijziging begrotingsstaat Jeugd en Gezin 2010 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de programmabegroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 voor het beleidsterrein Jeugd en Gezin. Deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.395 XVII, nr. 1) is op 1 juli 2010 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 mei 2010

titel

Wijziging van de begrotingsstaat voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

6