32.360 XVI

Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009Het jaarverslag (TK nr. 3) bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2009 gevoerde financiële beheer tot de uitvoering van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De slotwet (TK nr. 1) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2009.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.360 XVI, nr. 1) is op 16 december 2010 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de minister van VWS décharge verleend. De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 25 januari 2011.


Kerngegevens

ingediend

19 mei 2010

titel

Slotwet en jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

10