32.364

Reparatiewet Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 2010Dit wetsvoorstel brengt geen wijzigingen in de administratieve lasten voor het bedrijfsleven of burgers met zich mee, omdat de wijzigingen die worden aangebracht alleen van technische aard zijn.

In diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn enkele onvolkomenheden gebleken. Zo verwezen bepalingen naar grondslagen of regelingen die niet meer bestaan, bleken hele regelingen uitgewerkt te zijn, en werden gebrekkige formuleringen opgemerkt. Ook is er sprake van uitgewerkte overgangsbepalingen, die met het oog op de rechtszekerheid expliciet ingetrokken kunnen worden. Deze onvolkomenheden worden in dit wetsvoorstel hersteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.364, nr. 2) is op 12 mei 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juni 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 april 2010

titel

Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2010)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

6