32.332

Bekostiging toezichthouders in de WarenwetDit wetsvoorstel regelt de voortzetting en bekostiging van personen die controleren op de naleving van de Warenwet. Hierdoor blijven de controleurs van de stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en de stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) controles uitvoeren.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsbeleid, waarin de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) niet langer de controles zelf uitvoert, maar deze controles laat uitvoeren door controleurs met kennis van deze specifieke regelgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.332, nr. 2) is op 22 april 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 mei 2010 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

4 maart 2010

titel

Wijziging van de wijzigingswet van de Warenwet van 1 december 2005 (Stb. 623), en van artikel 25a van de Warenwet, houdende continuering van artikel 25a van de Warenwet en regels inzake de bekostiging van in dat artikel bedoeld toezicht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

6