T01131

Toezegging Opnemen verantwoordingsplicht in handreiking MER (31.755)De minister van VROM zegt de Kamer toe in de handreiking mer expliciet laten opnemen dat de verantwoordingsverplichting op basis van de moederprocedures in het kader van de Wro en de Tracéwet tevens een verantwoording inhoudt voor een bijbehorend mer-traject. Bij het besluit over het plan of project dient het bevoegd gezag verantwoording af te leggen over de wijze waarop participatie heeft plaatsgevonden en de doorwerking daarvan in het besluit.


Kerngegevens

Nummer T01131
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2009
Deadline 1 januari 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Onderwerpen Handreiking MER
milieu-effectrapportage
Kamerstukken Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (31.755)


Uit de stukken

De minister van VROM/WWI:

[…]

3. Handreiking milieueffectrapportage

Om in de voorfase de voorbereiding van het plan of project en het daarbij behorende milieueffectrapport zoveel mogelijk in een open en transparante sfeer te laten plaatsvinden, zal door VROM een handreiking milieueffectrapportage worden uitgebracht. In de handreiking wordt met tips en voorbeelden uitgewerkt hoe publieksparticipatie op maat en professioneel wordt uitgevoerd. Hiermee geeft de handreiking richting aan artikel 7.9, welke bedoeld is om vroege participatie verplicht te stellen door het bevoegde gezag te laten aangeven wie kunnen participeren, op welke wijze en binnen welke termijn.» Expliciet zal ik in de handreiking laten opnemen dat de verantwoordingsverplichting op basis van de moederprocedures in het kader van de Wro en de Tracéwet tevens een verantwoording inhoudt voor een bijbehorend mer-traject. Bij het besluit over het plan of project dient het bevoegd gezag verantwoording af te leggen over de wijze waarop participatie heeft plaatsgevonden en de doorwerking daarvan in het besluit.


Brondocumenten


Historie