32.310

Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenenDit wetsvoorstel verbetert de kwaliteit van de dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Met dit voorstel beslist voortaan de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) over de toelating tot regelingen op grond van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945. De Sociale verzekeringsbank (SVB) verzorgt het cliëntenbeheer ten aanzien van personen die al op grond van eerdere regelingen gebruik maken van deze wettten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.310, nr. 2) is op 18 maart 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 april 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2010

titel

Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2011.


Documenten

10