T01090

Toezegging beleidsregels bestuurlijke boete en uitwerking (31.122)De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Slagter (SP), Swenker (VVD) en Putters (PvdA), toe dat de IGZ, medio 2009, in beleidsregels de hoogte van de bestuurlijke boete per categorie overtredingen zal preciseren en dat het handhavingskader IGZ per instrument zal worden uitgewerkt.


Kerngegevens

Nummer T01090
Status voldaan
Datum toezegging 26 mei 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden G. van den Berg (SGP)
prof. dr. K.M.L. Leunissen (CDA)
prof.dr. K. Putters (PvdA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
mr. P. Swenker (VVD)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen bestuurlijke boeten
handhaving
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Kamerstukken Uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (31.122)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 33 – blz. 1529

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Wat zich in deze discussie toch enigszins wreekt, is dat het handhavingskader dat specifiek is gericht op de bestuurlijke boete er niet ligt.

Minister Klink: In de wetten is vrij uitdrukkelijk aangegeven waarbij een bestuurlijke boete kan worden opgelegd […] Op basis van de criteria die gelden voor de OM-afdoening, is gepreciseerd voor welke normafwijkingen een bestuurlijke boete moet worden opgelegd. In de beleidsregels zal de inspectie vastleggen hoe hoog de boete ongeveer zal zijn per categorie overtreding. Een en ander is altijd weer onderworpen aan het bezwaar en beroep die daar achteraan kunnen komen. Uiteindelijk gaat de rechter daarover. Hij kan oordelen dat de sanctie te zwaar is. Ik ben het dus niet met u eens dat niet helder is waarop een bestuurlijke boete van toepassing is. Dat is redelijk duidelijk in de wet vastgelegd. Over de mate waarin de boete wordt opgelegd, zullen nog beleidsregels komen. Die hopen wij voor de zomer te hebben afgerond.

Blz. 1530

Mevrouw Swenker (VVD): Dat brengt mij bij mijn andere vraag die hieraan is gekoppeld. Een bestuurlijke boete vereist immers ook dat er rechtszekerheid is waardoor je kunt worden beboet. Dat zal dus op schrift moeten worden vastgelegd en dus niet in veldnormen of wat dan ook.

Blz. 1531

Minister Klink: Aan het adres van mevrouw Slagter zeg ik dat de beleidsregels in de loop van de zomer klaar zullen zijn. Het handhavingskader waarnaar zij verwees, is in december 2008 aan uw Kamer toegezonden. In de beleidsregels zal de inspectie ongeveer per categorie overtredingen – en natuurlijk ook afhankelijk van de ernst van het delict – vervolgens het boetebedrag gaan preciseren, zodat de rechtszekerheid waarnaar mevrouw Swenker ook verwees geborgd is. Het is uiteindelijk wel de rechter die beslist in hoeverre die boete kan worden opgelegd. Daar gelden de reguliere trajecten van het bestuursrecht.

Blz. 1535

De heer Putters (PvdA): De bestuurlijke boete staat bijvoorbeeld in het handhavingskader

van de IGZ wel onder het kopje van de bestuursrechtelijke maatregelen die de IGZ kan nemen, als de veldnormen niet worden nageleefd. Daar staat niet helder uiteengezet wanneer de bestuurlijke boete geldt. De uitleg van de minister is glashelder, maar het

IGZ-handhavingskader niet [...] Wij zouden heel veel waarde hechten aan een toezegging van de minister dat hij dit helder maakt. Ook voor het veld is het namelijk van belang dat

duidelijk is welke rol de Inspectie voor de Gezondheidszorg op welk moment speelt en welke instrumenten daaraan gekoppeld zijn.

Blz. 1536

Minister Klink: Mevrouw Slagter ging in op het handhavingskader. Ook de heer Putters stond daar uitvoerig bij stil. De vraag is in hoeverre voldoende duidelijk is gepreciseerd dat het bij bestuurlijke boeten niet over de inhoud van de zorg gaat, maar over de randvoorwaardelijke sfeer. Ik kom hierop graag terug in de schriftelijke reactie. […] De bestuurlijke boete zit inderdaad in de randvoorwaardelijke sfeer. Ik heb toegezegd dat ik het handhavingskader daar nog een keer op ga nalezen en het desnoods en desgewenst zal aanpassen.

Blz. 1537

De heer Putters (PvdA): Ik dank de minister voor zijn woorden, maar ik krijg nog wel graag de toezegging dat hij ons de uitkomsten van die screening van het handhavingskader nog doet toekomen. Ik wil graag dat richting het veld net zo klip-en-klaar gecommuniceerd wordt hoe de minister met de bestuurlijke boete omgaat als hij hier vandaag heeft gezegd.

Minister Klink: Ik heb drie dingen genoteerd die ik u schriftelijk zal doen toekomen […] en ten derde hoe wij het handhavingskader dusdanig accommoderen met datgene dat hier gemeld is, zodat het ook volstrekt helder is voor het veld.


Brondocumenten


Historie