T01082

Toezegging brief over opzegging verdrag (31.267/31.283)Minister Donner zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van o.a. het Lid Kneppers-Heijnert (VVD), een brief toe met de uitdrukkelijke verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken of de uiteenzetting van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over volkenrecht correct was en derhalve het verdrag is opgezegd. In dezelfde brief zal ingegaan worden op de situatie indien de Kamer de opzegging van Deel VI van de Europese Code aangehouden zou worden.


Kerngegevens

Nummer T01082
Status voldaan
Datum toezegging 8 september 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert (VVD)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Europese code sociale zekerheid
opzegging
Kamerstukken Goedkeuring herziene Europese Code inzake sociale zekerheid (31.283)
Goedkeuring opzegging deel VI Europese Code inzake sociale zekerheid (31.267)


Uit de stukken

Handelingen EK 2008-2009, 41 - 1917

(…)

Minister Donner: “Ik wijs de Kamer erop dat ik mij goed heb geprepareerd op het volkenrechtelijke debat. Mevrouw Kneppers is echter zeer gedetailleerd op de materie ingegaan. Ik geef de Kamer antwoorden. Ik zal die echter ook terugkoppelen naar de juristen van Buitenlandse Zaken. Zo ik enige onwaarheid of niet de volledige waarheid

spreek, zal ik de Kamer daarover dan ook binnen een week berichten. Zo kan ik eventueel wat rechtzetten en ontstaat er zo veel mogelijk duidelijkheid over de vraag van mevrouw Kneppers: is Nederland aan het verdrag gebonden, ja of nee? Dat is het punt.”

(…)

Handelingen EK 41 - 1932

Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD): “Ik herinner graag aan de toezegging van minister Donner om de juristen van BuZa te vragen of hij vandaag volkenrechtelijke onjuistheden heeft verkondigd. Wij krijgen daarover binnen een week bericht, zodat over twee weken eventueel een beslissing genomen kan worden.”

Handelingen EK 41 - 1933

De heer Elzinga (SP): “Voorzitter. Verdragsrechtelijk hebben wij mogelijk het verdrag opgezegd. Daar bieden de juristen van Buitenlandse Zaken hopelijk duidelijkheid over.”

(…)

Handelingen EK 41 - 1938

De heer Van de Beeten (CDA): “Ik heb in mijn tweede termijn een opmerking gemaakt over een eventueel aanhouden hiervan. Aan de ene kant is de Kamer baas over haar eigen agenda. Aan de andere kant draagt de Grondwet op om een beslissing te nemen over voorstellen van de regering die de Tweede Kamer hebben gepasseerd. Ik zou mijzelf dus bezwaard voelen als de Eerste Kamer tegen de zin van de regering uitdrukkelijk zou zeggen: laten wij dit wetsvoorstel twee jaar aanhouden. Er komt nog een brief van de minister, begreep ik. Wellicht kan de minister daarin een antwoord geven op de vraag of ontraden wordt om die weg te volgen, dan wel of daar overwegende bezwaren bestaan.

Minister Klink: Er komt volgaarne een brief van het kabinet.

(…)

De voorzitter: “We krijgen nog een brief van de regering waarin wordt bevestigd of de

uiteenzetting van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over volkenrecht correct was. Die brief zal het kenmerk dragen van Buitenlandse Zaken, begrijp ik.”

Minister Donner: “Even voor alle duidelijkheid: niet zozeer een bevestiging of zij juist was, maar of ik iets miszegd heb. Als er dus geen brief komt, heb ik niets miszegd.”

De voorzitter: “Nee nee, ik wil graag van u een brief zien waarin staat of er inderdaad een expliciete instemming bestaat bij Buitenlandse Zaken. U hebt hier meegedeeld dat u dat gaat vragen.”

Minister Donner: “U wilt een uitdrukkelijke verklaring van Buitenlandse Zaken of het verdrag is opgezegd.”

De voorzitter: “Ja.”

Minister Donner: “Uitstekend, ik zal ervoor zorgen dat die er komt.”


Brondocumenten


Historie