T01080

Toezegging Overzicht voorschriften- en vergunningenstelsels onder dienstenrichtlijn (31.579)De minister van EZ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kneppers, toe een overzicht op te stellen van de Nederlandse voorschriften en vergunningenstelsel die naar het oordeel van de regering onder de richtlijn en dus onder het wetsvoorstel 31579 (Dienstenwet) vallen.


Kerngegevens

Nummer T01080
Status voldaan
Datum toezegging 10 november 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert (VVD)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen dienstenrichtlijn
overzicht
reikwijdte
Kamerstukken Dienstenwet (31.579)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr.8 – blz. 223/224

Minister Van der Hoeven: Dat brengt mij tot het onderwerp van de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn en de sociale bescherming. Daar zijn een aantal vragen over gesteld. Ik zal beginnen met de vragen van mevrouw Kneppers. Zij vroeg of in een overzicht de diensten kunnen worden gepubliceerd die er wel onder vallen en die er niet onder vallen. Zij vroeg ook of het beloofde overzicht kan worden gepubliceerd van de Nederlandse voorschriften- en vergunningstelsel waarop de Dienstenrichtlijn van toepassing is. Ik begin met de eerste vraag. In overweging 33 van de richtlijn wordt aangegeven wat onder de Dienstenrichtlijn valt qua type diensten. Dat is ook weergegeven op bladzijde 10 van de memorie van toelichting. Met alle respect, ik kan daarvan geen lijst maken. Dat zou namelijk een limitatieve lijst zijn, terwijl de economische dynamiek de hele tijd nieuwe diensten en vormen van dienstverlening doet ontstaan. Dan blijft de vraag of het nodig is. Ik denk het niet, want de Dienstenrichtlijn bepaalt dat alle diensten eronder vallen, tenzij expliciet uitgezonderd. Ik heb die lijst ook niet toegezegd. Wat ik wel heb toegezegd, is een overzicht van de Nederlandse voorschriften- en vergunningstelsels die naar het oordeel van de regering onder de richtlijn en dus onder het wetsvoorstel vallen. Die toezegging kom ik uiteraard na. Er wordt aan gewerkt. Het overzicht zal worden gepubliceerd uiterlijk op de implementatiedatum van de Dienstenrichtlijn, mits natuurlijk de wet in werking is getreden.


Brondocumenten


Historie