32.222 XVI

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.222 XVI, A) is op 16 december 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 november 2009

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondeid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

6