32.123 XVII

Begrotingsstaat Jeugd en Gezin 2010Dit wetsvoorstel bevat de programmabegroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 voor het beleidsterrein Jeugd en Gezin.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 32.123 XVII, nr. 1PDF-document) is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 107 van 11 maart 2010.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2009

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

10