32.123 XVI

Begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 32.123 XVI, nr. 1PDF-document) is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 106 van 11 maart 2010.

De commissie heeft op 16 oktober 2009 een brief gestuurd naar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake voorgestelde wijzigingen van het Besluit afbreking zwangerschap (TK 31.700 XVI, nr. 162PDF-document en bijlagePDF-document). De staatssecretaris heeft bij brief van 28 oktober 2009 de inwerkingtreding opgeschort. De staatssecretaris heeft geantwoord bij brief van 12 januari 2010. De brieven zijn gedrukt als verslag schriftelijk overleg (EK 32.123 XVI, B). Inzake de voorgestelde wijzigingen van het Besluit afbreking zwangerschap heeft de minister van Justitie op 30 maart 2010 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (TK 32.123 XVI, nr. 128PDF-document) met een reactie op het adviesPDF-document dat tijdens het Algemeen Overleg van 10 februari 2010 in de Tweede Kamer is ingebracht door het lid Koser Kaya (D66). De commissie heeft op 22 april 2010 een briefPDF-document naar de minister gestuurd waarin zij vraagt naar de actuele stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen wijziging van de regelgeving inzake afbreking zwangerschap. Tevens vraagt zij de minister de relatie te verduidelijken tussen de voorhang en de door de Tweede Kamer controversieel verklaarde brief van de minister van Justitie van 30 maart 2010 (TK 32.123 XVI, nr. 128).

De commissie heeft bij brief van 9 februari 2010 gereageerd op de brieven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 januari 2010 inzake voorhang Amvb zorgtoeslag (TK 32.123 XVI, nrs. 116 en 118 met bijlage). Op 18 mei 2010 heeft de commissie kennis genomen van het schriftelijk overleg in de Tweede Kamer (TK 32.123 XVI, nr. 131)PDF-document over deze voorhang en besloten geen aanvullende vragen te stellen.

De commissie heeft op 8 juni 2010 besloten af te zien om op 29 juni 2010 een debat te houden met de ministers van VWS en Justitie over de voorgenomen wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (TK 31.700 XVI, nr. 162 ). De commissie zal de minister van VWS, in aanvulling op de eerdere briefwisseling (EK 32.123 XVI, E), bij brief verzoeken op dit punt geen onomkeerbare stappen te zetten alvorens zij in de gelegenheid is gesteld zich over de voorgenomen wijzigingen uit te spreken. De commissie sluit de mogelijkheid van een debat op een later tijdstip niet uit.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2009

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

37