31.479

Stimuleren actief gebruik van vergunningen voor opsporing, winning en opslag van koolwaterstoffen en de ondergrondse opslag van CO2Dit voorstel stimuleert in de Mijnbouwwet het actief gebruik van vergunningen voor de opsporing, winning en opslag van koolwaterstoffen in de Nederlandse bodem. Hierbij moet met name gedacht worden aan de winning van aardgas en de ondergrondse opslag van aardgas en CO2. Dit voorstel geeft de minister de bevoegdheid om delen van vergunningsgebieden ter beschikking te stellen aan derden voor opsporing, winning of opslag. Het gaat dan om gebieden waar de vergunninghouder zelf, geen relevante activiteiten onderneemt. Hiermee houden niet-actieve vergunninghouders produceerbare of nog te exploreren gasvelden in zijn vergunningsgebied niet nodeloos lang bezet.

Maximale productie van de nog aanwezige (gas)reserves is van belang voor de voorzieningszekerheid en de inkomsten van de staat uit gaswinning. Door ondergrondse opslag kan de gasvraag en -aanbod flexibel op elkaar afgestemd worden. Daarnaast kunnen lege gasvelden gebruikt worden voor de opslag van CO2 in het kader van de reductie van CO2-emissies.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.479, A) is op 8 september 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 november 2009 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 508 van 8 december 2009.

De inwerkingtreding ivan artikel I, onderdelen A tot en met H, I, Ib, J en K s opgenomen in Staatsblad 537 van 15 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2009

titel

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met het stimuleren van een actief gebruik van vergunningen voor opsporing, winning en opslag

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

15