31.956

Wijziging Kieswet in verband met de nieuwe positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen NederlandDit wetsvoorstel wijzigt de Kieswet waardoor het voor inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) mogelijk wordt om deel te nemen aan de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. De eilandsraden krijgen, net als de Nederlandse provinciale staten, het recht de leden van de Eerste Kamer te kiezen.

Met dit voorstel wordt ook het actief en passief kiesrecht voor de leden van de eilandsraden geregeld. De vertegenwoordigende lichamen worden gekozen door de ingezetenen van het betrokken land met de Nederlandse nationaliteit. Ook bevat dit voorstel enkele aanpassingen die voortvloeien uit het feit dat Curaçao en Sint Maarten autonome landen binnen het Koninkrijk worden en het land Nederlandse Antillen wordt opgeheven.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568). 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.956, A) is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen. 


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2009

titel

Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Onverminderd het eerste lid, kan artikel I, onderdeel P, hoofdstuk Ya, paragraaf 4, pas in werking treden als de Grondwet voorziet in het kiesrecht van de leden van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer.

Documenten