T01046

Toezegging Drinkwaterbesluit (30.895)De minister van ruimte en milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Putters en Janse de Jonge, toe het ontwerp Drinkwaterbesluit aan de Kamer te zullen doen toekomen in het eerste kwartaal van 2010, dat het besluit tegelijk met de wet in werking zal treden en dat de verantwoordelijkheden rond de collectieve warm-tapwatersituatie helder worden geregeld in het Drinkwaterbesluit.


Kerngegevens

Nummer T01046
Status voldaan
Datum toezegging 7 juli 2009
Deadline 1 april 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden dr. E.J. Janse de Jonge (CDA)
prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen drinkwater
Drinkwaterwet
Kamerstukken Drinkwaterwet (30.895)


Uit de stukken

(...)

Janse de Jonge (CDA): Het eerste punt is het warm tapwater. […] Uit de nadere memorie van antwoord van de minister is en blijft nog steeds onhelder wat er moet gebeuren nadat is vastgesteld dat er een (vermoeden van) verontreiniging bestaat. De minister spreekt van het "doorgaans" inschakelen van het drinkwaterbedrijf. De minister zegt met zoveel woorden ook dat zij primair het drinkwaterbedrijf verantwoordelijk acht. Zien wij het goed dat de inspectie van VROM de coördinatie in zo’n geval moet doen? En wie heeft dan de verantwoordelijkheid voor het onderzoek en vooral ook voor de uitkomsten daarvan? Dat moet toch het drinkwaterbedrijf zelf zijn? Moet er geen verband zijn tussen de oorzaak van de mogelijke verontreiniging en deze verantwoordelijkheid? Is de minister bereid om deze kwestie nog eens heel helder vast te leggen bij de formulering van het betreffende artikel in het aanstaande drinkwaterbesluit, in de AMvB?

Putters (PvdA): Kan de minister aangeven wanneer het definitieve drinkwaterbesluit gereed zal zijn en kan zij toezeggen dat dat bij de inwerkingtreding van deze wet het geval is?

Minister Cramer: De heer Putters heeft gevraagd wanneer het definitieve Drinkwaterbesluit gereed zal zijn en of ik kan toezeggen dat het besluit er bij de inwerkingtreding van de wet zal liggen. Het Drinkwaterbesluit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2010 gereed zijn. Na behandeling door de ministerraad zal het ontwerpbesluit dit najaar aan beide Kamers worden voorgelegd. Het besluit zal tegelijk met de wet in werking treden. Tevens wordt op dit moment een viertal ministeriële regelingen voorbereid op basis van wet en besluit: ten eerste over algemene onderwerpen, zoals meten, ten tweede over materialen en chemicaliën, ten derde over afsluiten en ten vierde over legionella. Deze regelingen kunnen uiteraard pas in werking treden als de wet en het besluit van kracht zijn geworden.

(...)

Minister Cramer: De heer Janse de Jonge vroeg of de minister bereid is de verantwoordelijkheden rond de collectieve warmtapwatersituatie helder te re gelen in het Drinkwaterbesluit. Ik zal dat vanzelfsprekend doen, omdat dat heel belangrijk is.Historie