T01045

Toezegging Criteria voor fusies bij drinkwaterbedrijven (30.895)De minister van Ruimte en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Putters en Slager, toe de criteria voor de beoordeling van fusies van waterbe-drijven apart aan de Kamer toe te zenden en deze criteria voor de beoordeling van fusies in het Drinkwaterbesluit op te nemen.


Kerngegevens

Nummer T01045
Status voldaan
Datum toezegging 7 juli 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
C. Slager (SP)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen drinkwater
fusies
Kamerstukken Drinkwaterwet (30.895)


Uit de stukken

(...)

Putters (PvdA): Om te voorkomen dat slechts enkele drinkwaterbedrijven een groot deel van de markt in handen krijgen heeft de Tweede Kamer via een amendement in de wet vastgelegd dat de minister van VROM vooraf toestemming moet geven voor fusies. In de AmvB worden de criteria vastgelegd voor deze beoordeling van de minister. Kan zij toezeggen dat die criteria er bij inwerkingtreding van de wet liggen?

(...)

Slager (SP): In artikel 18 staat dat bij AMvB criteria zullen worden vastgelegd waaraan een fusieverzoek moet worden getoetst. Maar die criteria, die de minister verleden zomer al in de Tweede Kamer aankondigde, zijn er nog steeds niet. Waarom niet?

Minister Cramer: Ik heb al iets gezegd over de planning van het Drinkwaterbesluit en over de ministeriële regels. Wat de heer Putters vraagt, kan ik absoluut toezeggen. Wetten en  besluit treden gelijktijdig in werking. Daarbij zal het punt van de criteria gewoon meegenomen worden. Ook de heer Slager vroeg hiernaar. Hiermee heb ik deze vraag van hem

beantwoord.

(...)

Minister Cramer: In dat verband vroeg de heer Putters of ik de criteria voor de fusies apart kan toezenden. Dat wil ik toezeggen. Dat kan lopen via de voorhangprocedure, waarin deze Kamer sowieso wordt geïnformeerd.Historie