T01027

Toezegging Nota over verzamelwetgeving (31.386)De minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, zegt de Kamer toe haar een nota over het fenomeen verzamelwetgeving te zullen sturen.


Kerngegevens

Nummer T01027
Status voldaan
Datum toezegging 12 mei 2009
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. R.H. van de Beeten (CDA)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen verzamelwetten
Kamerstukken Strafbaarstelling deelname en meewerken aan training voor terrorisme (31.386)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2008-2009, 31 386, F, p. 5-6

De voorzitter: In aanvulling op wat ik eerder zei, merk ik op dat naar mijn taxatie de inhoudelijke samenhang doorslaggevend zou moeten zijn. Ook in pakketjes die inhoudelijk met elkaar samenhangen kunnen controversiële onderwerpen zitten. Als één punt controversieel is in tien punten die onderdelen vormen van dezelfde wet of hetzelfde complex van wetten, dan is dat niet anders. De inhoudelijke samenhang is de meest objectieve en meest logische maatstaf, maar wellicht kan het kabinet in het overleg dat de minister heeft aangekondigd daarop nader ingaan. De minister stelt in zijn brief voor om daarover een nota te schrijven. Het punt kan vervolgens wellicht worden meegenomen in de aanwijzing voor de regelgeving. Wij kunnen daar in den brede nog eens met de minister van gedachten wisselen respectievelijk met de ministers die daar een belangrijke rol in spelen. Dan hebben wij ook het advies van de Raad van State die nadrukkelijk verzocht wordt om zich daar zich over te buigen. Ik kan mij althans goed voorstellen dat zo’n nota voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd. Daarmee is een grondige voorbereiding voor een wat definitievere gedachtenwisseling over dit onderwerp bereikt.

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter. Ik zal dat graag doen. Ik stel graag een nota op over dit onderwerp. (…) Om te voorkomen dat afwegingen worden gecreëerd die in onderhandelingsprocessen vaak voorkomen maar in het wetgevingsproces de rol van de Eerste Kamer belasten, zal ik een nota voorbereiden, samen met collega’s. Die zullen ongetwijfeld naar de eigen legislatieve geschiedenis kijken en zich bijvoorbeeld op het terrein van Sociale Zaken afvragen hoeveel inhoudelijke samenhang er moet zijn om te rechtvaardigen dat verschillende onderdelen van de sociale-verzekeringswetgeving in één wetsvoorstel komen. Dat soort dingen zal ik met mijn collega’s moeten bespreken bij de voorbereiding van deze nota.

De voorzitter: Dank voor deze toezegging.


Brondocumenten


Historie