31.966

Regeling voor niet-indexering van kinderbijslagbedragen per 1 juli 2009Dit wetsvoorstel wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet waardoor de halfjaarlijkse aanpassing van de kinderbijslag, aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau, komt te vervallen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de gevolgen van de economische crisis.

De kinderbijslagbedragen blijven per 1 juli 2009 gelijk blijven aan die van 1 januari 2009. De financiële gevolgen voor de gezinnen zijn beperkt. De verhoging van de kinderbijslag zou bij indexering gemiddeld 1,30 euro per kind per kwartaal zijn geweest.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 als hamerstuk afgedaan. SP, GroenLinks en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

2 juni 2009

titel

Regeling voor niet-indexering van kinderbijslagbedragen per 1 juli 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juli 2009. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2009, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juli 2009.


Documenten

8