T00993

Toezegging Brief mantelzorg en vrijwillige inzet 2008-2011 (31.317)De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Goyert, toe om de aan de Tweede Kamer beloofde beleidsbrief “Voor elkaar, beleidsbrief mantelzorg en vrijwillige inzet 2008-2011” tegelijkertijd aan de Eerste Kamer te doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T00993
Status voldaan
Datum toezegging 31 maart 2009
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden A.A.E. Goyert (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen mantelzorgers
Kamerstukken Regeling waardering mantelzorgers (31.317)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 27 – blz. 1394-1409

Blz. 1401

(...)

Mw. Goyert (CDA): In de praktijk blijkt het, voor zover mijn informatie reikt, niet zo te werken dat de klachten terechtkomen bij de adviesraden waar dit onderwerp aan de orde zou kunnen komen. Dan zou er toch echt een reden voor die adviesraden zijn om die gemeenten erop aan te spreken. In de hele beschrijving van het compliment en de opvang komt dit niet voor. Ik vind het geweldig dat de staatssecretaris het zo naar voren brengt, want zo zou het moeten zijn. Volgens mij functioneert het echter nog niet zo. Komen er richtlijnen? Wat zou de staatssecretaris eraan kunnen doen?

Staatssecretaris Bussemaker: (…) Ik besef dat het thema mantelzorg niet het eerste is waar gemeenten over het algemeen prioriteit aan geven. Zij hebben hun handen vol gehad aan de huishoudelijke hulp de afgelopen tijd. Juist omdat mijn veronderstelling is dat dit op gemeentelijk niveau niet vanzelf gaat en ik zeer hecht aan mantelzorg en vrijwilligerswerk, acht ik het van het grootste belang om de gemeenten een extra impuls te geven om werk te maken van mantelzorg via de basisfuncties. Daar werkt Mezzo ook aan mee. (…) Wij willen samen met Mezzo specifiek beleid gaan ontwikkelen – wij zijn daar al mee bezig – voor specifieke groepen mantelzorgers. Ik heb de Tweede Kamer al beloofd dat ik haar rond de zomer zal informeren over de stand van zaken rond Voor elkaar, beleidsbrief mantelzorg en vrijwillige inzet 2008-2011, de eerste brief waarin ik het beleid rond mantelzorg en vrijwilligerswerk uiteen heb gezet. In mijn brief zal ik op een aantal punten rond die visie nog eens terugkomen.


Brondocumenten


Historie