T00992

Toezegging Vermindering bureaucratie AWBZ en mantelzorgcompliment (31.317)De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Putters, toe het punt van enerzijds ruimte voor de uitvoerenden en anderzijds centrale criteria mee te nemen in de komende veranderingen in de AWBZ, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de bureaucratie rond het mantelzorgcompliment.


Kerngegevens

Nummer T00992
Status voldaan
Datum toezegging 31 maart 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
bureaucratie
mantelzorgcompliment
Kamerstukken Regeling waardering mantelzorgers (31.317)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 27 – blz. 1394-1409.

(...) 

Blz. 1403-1404

De heer Putters (PvdA): Ik heb niet zozeer een vraag, als wel een opmerking. Ik beproef ook bij de staatssecretaris de wens om enige ruimte in de uitvoering te creëren. In mijn optiek sluit dit aan bij de gedachte dat je de uitvoering zo dicht mogelijk bij de hulpverleners moet neerleggen omdat zij weten hoe het met het verblijf zit en hoe het precies zit in de uitvoering. Dat zou heel veel bureaucratie kunnen schelen. Volgens mij pleit dit voor een systeem dat een aantal centrale criteria stelt, maar meer ruimte laat aan de uitvoerenden voor de uiteindelijke beslissing over de toekenning van het mantelzorgcompliment. Is mijn gevoel juist? Ziet de staatssecretaris dit eigenlijk ook voor zich?

Blz. 1404

Staatssecretaris Bussemaker: Sterker nog, ik wil dit niet alleen voor het mantelzorgcompliment. We zouden moeten nadenken of we dit kunnen toepassen bij de hele AWBZ. Dat haalt alleen wel heel veel overhoop. Aan de ene kant heb je cliënten en cliëntenorganisaties die zeker willen weten dat zij overal dezelfde zorg krijgen. Aan de andere kant heb je financiën, waaraan je paal en perk moet stellen. Je kunt niet voor iedereen die denkt dat iemand anders zorg nodig heeft, middelen beschikbaar stellen. Je moet dus het midden vinden tussen aan de ene kant ruimte voor de professionals, laag in de organisatie, en aan de andere kant objectiveerbaarheid, financiële grenzen en rechtvaardigheid.

De heer Putters: Kunnen wij van de staatssecretaris de toezegging krijgen dat dit punt wordt meegenomen bij de komende veranderingen in de AWBZ en dat opnieuw tegen het licht gehouden wordt of het mantelzorgcompliment in die beweging kan meegaan en de bureaucratie eromheen wat minder kan worden?

Staatssecretaris Bussemaker: Met enige aarzeling, want we moeten ervoor oppassen dat we straks niet jaarlijks veranderingen gaan aanbrengen aan het mantelzorgcompliment, waardoor we alleen maar meer teleurstellingen zouden organiseren. (…) Ik zou niet onmiddellijk iets anders overhoop willen halen. Maar er is wel een parallel zichtbaar, doordat het mandateren van indicaties meer gebeurt door de professionals die laag in

de organisatie en dichtbij de burger staan. (…)


Brondocumenten


Historie