31.924 XVII

Jaarverslag en slotwet Jeugd en Gezin 2008Het jaarverslag (TK nr. 3) bevat het verzoek déchargeverlening tot  over het in 2008 gevoerde financiële beheer tot de uitvoering van de begroting van Jeugd en Gezin. De slotwet (TK nr. 1) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2008.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 juli 2009 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de minister voor Jeugd en Gezin décharge verleend. De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 22 september 2009.

De wet is opgenomen in Staatsblad 411 van 20 oktober 2009.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2009

titel

Slotwet en jaarverslag van Jeugd en Gezin 2008

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

5