31.868

Het volgen van assistentopleidingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijsDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) waarbij de mogelijkheid wordt geboden voor vmbo-leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het derde en vierde leerjaar van het vmbo, een assistentopleiding te volgen aan een school voor voortgezet onderwijs (VO).

Het VO kan met de assistentopleiding in het vmbo een groep leerlingen bedienen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in de basisberoepsgerichte leerweg. De assistentopleiding in het vmbo combineert de praktijk gerichte niveau 1-opleidingen van het mbo met de kleinschalige en vertrouwde leeromgeving van het vmbo. Deze assistentopleiding is gelijk aan de assistentopleiding die aan een MBO-instelling wordt verzorgd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.868, A) is op 26 mei 2009 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, Groenlinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 289 van 9 juli 2009.


Kerngegevens

ingediend

14 februari 2009

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten